Statut:

Stowarzyszenie Doradców ds. Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją


Spis Rozdziałów:

Rozdział I — Postanowienia ogólne

§1 — Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Doradców do Spraw Bezpieczeństwa Przewozu Towarów Niebezpiecznych Koleją.

§2 — Stowarzyszenie działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz.U. 01.79.855) oraz niniejszego Statutu.

§3 — Stowarzyszenie ma osobowość prawną

§4 — Stowarzyszenie zostaje powołane na czas nieokreślony.

§5 — Siedzibą Stowarzyszenia jest Płock.

§6 — Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§7 — Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i odznak z nazwami Stowarzyszenia.

§8 — Stowarzyszenie może przystępować do organizacji krajowych i międzynarodowych o podobnych zasadach i celach działania.

§9 — Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych odrębnymi przepisami. Dochód z działalności gospodarczej może być przeznaczony tylko na realizację celów statutowych.

Rozdział II — Cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji

§10 — Cele statutowe Stowarzyszenia obejmują:

1. Działalność na rzecz bezpieczeństwa transportu kolejowego.

2. Działalność naukowo - techniczna.

3. Działalność informacyjno - edukacyjną.

4. Działalność kulturalną.

5. Działalność na rzecz rozwoju transportu kolejowego.

6. Umacnianie środowiska technicznego transportu kolejowego i utrwalanie poczucia więzi zawodowej.

7. Wypracowywanie i utrzymywanie wysokiej rangi zawodowej doradców ds. bezpieczeństwa przewozów kolejowych oraz kształtowanie wśród nich właściwej etyki zawodowej.

8. Pomoc członkom w pogłębianiu i aktualizacji wiedzy technicznej, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz uzyskiwaniu certyfikatów i uprawnień.

9. Reprezentowanie i ochronę interesów członków Stowarzyszenia.

10. Popularyzowanie twórców techniki transportowej.

11. Rozpatrywanie zagadnień naukowo-technicznych, prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych transportu kolejowego i formułowanie opinii, postulatów i wniosków, wynikających z potrzeb harmonijnego rozwoju wszystkich dziedzin transportu.

12. Szerzenie wiedzy i kultury technicznej w społeczeństwie.

13. Wyrażanie opinii i wnoszenie postulatów do władz w sprawach dotyczących problematyki transportu kolejowego.

14. Kultywowanie historii techniki transportowej.

§11 — Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Utrzymywanie różnych form kontaktów koleżeńskich i współpracy członków, zapewniających integrację środowiska

2. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej oraz moralnego i materialnego wsparcia potrzebującym

3. Prowadzenie i wspieranie działalności wydawniczej

4. Propagowanie i wspieranie wynalazczości

5. Współpracach z organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym profilu działania w kraju i zagranicą

6. Współdziałanie z samorządem terytorialnym oraz organizacjami zawodowymi i gospodarczymi

7. Prowadzenie działalności szkoleniowej oraz współpracę przy opracowywaniu i opiniowaniu programów i metod nauczania, z administracją rządową i samorządową, samorządem zawodowym oraz władzami uczelni technicznych i średnich szkół technicznych

8. Organizowanie: kongresów, zjazdów, konferencji, narad, sympozjów, seminariów, odczytów, konkursów

9. Organizowanie wyjazdów techniczno-turystycznych, krajowych i zagranicznych

10. Współpraca z rzeczoznawcami

11. Organizowanie lobbingu na rzecz transportu kolejowego

12. Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową

13. Przedmiotem działalności Stowarzyszenia wg Polskiej Klasyfikacji Działalności są

a. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych,

b. badania rynku i opinii publicznej, doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

c. działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego,

d. badania i analizy techniczne,

e. działalność związana z organizacją targów i wystaw,

f. kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane,

g. działalność organizacji profesjonalnych,

h. reklama,

i. działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana,

Rozdział III — Członkowie, ich prawa i obowiązki

§12 — Członkostwo może mieć charakter członkostwa zwyczajnego, wspierającego lub honorowego.

1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne posiadające świadectwo doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych koleją i spełniające warunki określone w Statucie.

2. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne inne niż wymienione w ust.1 zainteresowane współpracą, które zadeklarują organizacyjne lub finansowe wsparcie Stowarzyszenia.

3. Członkiem honorowym Stowarzyszenia mogą zostać osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne szczególnie zasłużone dla Stowarzyszenia.

§13

1. Osoby ubiegające się o przystąpienie do Stowarzyszenia składają pisemną deklarację członkowską.

2. Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia, stają się jego członkami z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu o zarejestrowaniu.

3. Przyjęcie lub odmowa przyjęcia nowych członków następuje w drodze uchwały Zarządu. Zarząd obowiązany jest podjąć uchwałę w terminie do 30 dni od daty złożenia deklaracji.

4. O podjętej uchwale Zarząd obowiązany jest powiadomić zainteresowanego kandydata w terminie do 14 dni od daty podjęcia uchwały.

5. Zarząd nie ma obowiązku uzasadnić odmowy przyjęcia a jedynie pouczyć o przysługującym prawie do odwołania od jego uchwały do Walnego Zebrania w terminie do 30 dni od daty powiadomienia o uchwale.

6. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu lub 20% ogółu członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

§14

1. Członkowie zwyczajni stowarzyszenia zobowiązani są do:

a. przestrzegania Statutu Stowarzyszenia, uchwał i decyzji jego organów podjętych w granicach przepisów prawa i postanowień Statutu oraz wypełniania przyjętych na siebie obowiązków;

b. terminowego opłacania składek w wysokości i terminach określonych przez Walne Zebranie Członków;

c. uczestniczenia w miarę możliwości w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie;

d. popierania i propagowania celów Stowarzyszenia.

2. Członkowie wspierający stowarzyszenia zobowiązani są do:

a. popierania celów Stowarzyszenia;

b. uczestniczenia w jego działaniach w granicach zadeklarowanych zobowiązań

§15

1. Członkom zwyczajnym przysługuje:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Stowarzyszenia;

b. prawo zgłaszania zapytań, wniosków i propozycji dotyczących działalności Stowarzyszenia;

c. prawo głosu na Walnym Zebraniu Członków.

d. noszenie odznaki organizacyjnej i posiadanie legitymacji członkowskiej.

2. Członkom wspierającym przysługuje:

a. prawo do informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia, jego sytuacji organizacyjnej i finansowej;

b. prawo uczestniczenia w pracach komisji lub innych ciał działających w Stowarzyszeniu;

c. prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

3. Członkom honorowym przysługuje:

a. prawo do informacji o bieżącej działalności Stowarzyszenia, jego sytuacji organizacyjnej i finansowej;

b. prawo uczestniczenia w pracach komisji lub innych ciał działających w Stowarzyszeniu;

c. prawo uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym.

§16 — Członkostwo ustaje w przypadku:

1. wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi,

2. utraty przez członka uprawnień doradcy ds. bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych koleją,

3. wykluczenia w drodze uchwały Walnego Zebrania Członków,

4. śmierci członka.

§17 — Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1. nieprzestrzegania statutu, regulaminu wewnętrznego, uchwał Zarządu podjętych w zakresie jego uprawnień lub jakiekolwiek inne zachowanie godzące w dobre imię Stowarzyszenia,

2. zwłoki w płatnościach składek przez kolejne 3 miesiące,

Rozdział IV — Majątek Stowarzyszenia

§18 — Wykluczenie członka Stowarzyszenia następuje w przypadku:

1. wpisowe i składki członkowskie,

2. darowizny, zapisy, spadki,

3. dochody z działalności własnej,

4. dochody z majątku Stowarzyszenia,

5. środki pochodzące z bezzwrotnej pomocy zagranicznej dla Polski,

6. dochody z nabywania i zbywania praw majątkowych i rzeczowych,

7. dochody z działalności reklamowej.

§19 — Wysokość wpisowego i składek, terminy płatności oraz warunki płatności będą uzgadniane i ustalane corocznie przez Walne Zebranie Członków. Wpisowe i składki wnoszone przez członków stowarzyszonych nie mogą być wycofane.

Rozdział V — Władze Stowarzyszenia

§20 — Władzami Stowarzyszenia są:

1. Walne Zebranie Członków,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna.

§21 — Władzami Stowarzyszenia są:

1. Prezes, Zarząd i Komisja Rewizyjna powoływane są w drodze wyborów.

2. Kadencja władz wybieralnych wynosi 3 lata z tym, że pierwsza kadencja po powołaniu stowarzyszenia trwa 1 rok.

3. Zarząd i Komisja Rewizyjna opracowują i zatwierdzają regulaminy działania.

§22 — Walne Zebranie Członków

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. Do jego wyłącznych kompetencji należy:

a. uchwalenie oraz zmiany Statutu,

b. uchwalanie programu działania Stowarzyszenia oraz budżetu Stowarzyszenia na dany rok opracowanego przez Zarząd,

c. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d. ustalanie stawek za udział w posiedzeniach Komisji Rewizyjnej i Zarządu,

e. ustalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich oraz terminów ich płatności,

f. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia w tym sprawozdania finansowego,

g. podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi i Komisji Rewizyjnej,

h. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

i. rozpatrywanie odwołań uchwał Zarządu o odmowie przyjęcia kandydata do Stowarzyszenia,

j. inne sprawy postawione na porządku obrad przez Zarząd i Komisję Rewizyjną.

§23 — Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest w ciągu czterech miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia oraz sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Przedmiotem obrad zwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być również inne sprawy.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia w terminie do trzech tygodni od daty złożenia wniosku.

3. Walne Zebranie Członków zwołuje się poprzez wywieszenie w siedzibie Stowarzyszenia, co najmniej na czternaście dni przed terminem Zebrania ogłoszenia określającego datę, godzinę i miejsce zebrania oraz szczegółowy porządek obrad i równoczesne powiadomienie członków oraz członków wspierających listem poleconym, faksem lub pocztą elektroniczną.

§24 — W Walnym Zebraniu Członków uczestniczą:

1. Członkowie zwyczajni.

2. Członkowie wspierający z głosem doradczym.

3. Członkowie honorowi z głosem doradczym.

§25

1. Walne Zebranie Członków jest ważne:

a. w pierwszym terminie jeżeli obecnych jest 50% + 1 członków zwyczajnych.

b. w przypadku braku wymaganego quorum, w drugim terminie w tym samym dniu bez względu na liczbę członków.

2. Każdy z członków zwyczajnych ma jeden głos.

3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów za wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, dla których wymagana jest większość dwóch trzecich oddanych głosów przy zachowaniu quorum określonego w Statucie.

§26 — Zarząd - Zarząd składa się z 5 osób wybranych spośród członków zwyczajnych w tym: prezesa, dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika. Kadencja zarządu Stowarzyszenia trwa 3 lata, z tym, że pierwsza kadencja trwa 1 rok. Do kompetencji Zarządu należy:

1. prowadzenie bieżących spraw Stowarzyszenia,

2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, składanie oświadczeń woli, działanie w jego imieniu w szczególności zawieranie umów oraz zaciąganie zobowiązań finansowych w granicach budżetu zatwierdzonego przez Walne Zebranie Członków,

3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

4. przyjmowanie nowych członków, przygotowywanie wniosków o wykluczenie członka na posiedzenie Walnego Zebrania Członków oraz skreślanie z listy członków Stowarzyszenia,

5. zwoływanie Walnych Zebrań Członków Stowarzyszenia zarówno zwyczajnych jak i nadzwyczajnych,

6. organizowanie i realizacja przedsięwzięć służących celom Stowarzyszenia,

7. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

8. opracowywanie projektu budżetu Stowarzyszenia na dany rok,

§27

1. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes w miarę potrzeby lub na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów obecnych członków i mogą być podejmowane pod warunkiem że wszyscy członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

4. W przypadku gdy członek Zarządu utraci członkostwo lub gdy nastąpi jego wygaśnięcie Zarząd może wybrać nowego członka zarządu na czas do zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie może zatwierdzić wybór zarządu lub powołać inną osobę.,

5. Kadencja nowo powołanego członka Zarządu upływa w tym samym okresie w jakim kończy się kadencja Zarządu do którego został wybrany.

6. Do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu w tym Prezesa.

§28 Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna może składać się z 3 lub 5 osób.

2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego i ustala funkcje członków Komisji.

3. Pierwsza kadencja Komisji Rewizyjnej wynosi 1 rok.

4. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a. sprawowanie bieżącej kontroli nad zarządzanym majątkiem Stowarzyszenia z punktu widzenia legalności i celowości. W tym celu Komisja Rewizyjna może przeglądać wszystkie dokumenty i księgi Stowarzyszenia oraz domagać się od Zarządu wyjaśnień i informacji oraz powoływać biegłych,

b. opiniowanie sprawozdań finansowych Stowarzyszenia w terminie 30 dni od jego sporządzenia i przedstawianie opinii Walnemu Zebraniu Członków wraz z wnioskiem o udzielenie lub nie udzielenie absolutorium,

c. opiniowanie projektu budżetu opracowanego przez Zarząd,

d. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu,

e. zwoływanie zwyczajnego lub nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, w przypadku kiedy Zarząd nie zrobi tego w ustalonym terminie.

§29

1. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej kieruje pracami Komisji i zwołuje jej posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków komisji w miarę potrzeb.

2. Uchwały Komisji zapadają większością głosów obecnych członków i mogą być podejmowane pod warunkiem zaproszenia na posiedzenie wszystkich członków. W wypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

3. Każdy z członków Komisji Rewizyjnej może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

Rozdział VI — Pozostałe postanowienia

§30

1. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Rok obrachunkowy w działalności finansowej rozpoczyna się od pierwszego stycznia i kończy 31 grudnia każdego roku.

3. Na zakończenie każdego roku finansowego Zarząd sporządza sprawozdanie z działalności gospodarczej i finansowej.

§31

1. Zarząd przygotowuje projekt legitymacji, pieczęci i odznak z nazwami Stowarzyszenia.

§32 Rozwiązanie Stowarzyszenia:

1. Decyzję o rozwiązaniu Stowarzyszenia może podjąć w formie uchwały Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów oddanych przez członków zwyczajnych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2. Ewentualnie pozostały po rozwiązaniu majątek Stowarzyszenia zostanie w całości przekazany na cele użyteczności publicznej wskazane w uchwale Walnego Zebrania Członków.